Yleiset sopimusehdot

1 Soveltaminen
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Kommunikaatio ILO Oy:n kuluttaja-asiakkaille (”Asiakas”) tarjoamaan digitaaliseen palveluun Vilo-vuorovaikutuspassi (”Palvelu”) ja sitä koskeviin sopimuksiin (”Sopimus”), ellei Kommunikaatio ILO Oy:n ja Asiakkaan välillä ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu.

Palvelun tarjoamisessa noudatetaan pakottavaa lainsäädäntöä, Asiakkaan kanssa erikseen sovittuja sopimusehtoja sekä näitä yleisiä sopimusehtoja. Jos edellä mainituissa ehdoissa on eroja, määräytyy ehtojen etusijajärjestys edellä olevan järjestyksen mukaan.

Palvelun tarjoamista ja käyttöä koskeva sitova Sopimus Kommunikaatio ILO Oy:n ja Asiakkaan välillä syntyy, kun Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi sen verkkosivuilla ja samalla ilmoittaa hyväksyvänsä nämä yleiset sopimusehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Asiakas aloittaa Palvelun käytön maksuttomalla kokeilujaksolla, syntyy kuluttajansuojalain 5 a luvun tarkoittama sopimus digitaalisen palvelun toimittamisesta vasta Asiakkaan tilatessa Palvelun maksullisen käyttöoikeuden ja hyväksyessä sitä koskevan maksuvelvollisuutensa.

2 Palvelun kuvaus
Vilo-vuorovaikutuspassi on nettiselaimen kautta käytettävä digitaalinen palvelu, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea kommunikointiin ja vuorovaikutukseen. Vilo-vuorovaikutuspassin avulla sen käyttäjä voi jakaa haluamiaan tietoja omista mielenkiinnon kohteistaan ja tuen tarpeistaan itse määrittelemilleen henkilöille ja näin varmistaa, että tieto yksilöllisistä tarpeista ja toiveista tavoittaa hänen kanssaan toimivat ihmiset. Palvelun kehittäjä ja tarjoaja on suomalaisen KommunikaatioILO Oy (”Palveluntarjoaja”), Y-tunnus 2772574-9, Osoite: Havutie 2, 67700 Kokkola. Palvelun tarkempi kuvaus ja asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Palvelunverkkosivuilta https://vuorovaikutuspassi.fi/.

3 Palvelun käyttö
Asiakas saa Palvelun käyttöönsä rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi ja aloittamalla Palvelun maksuttoman kokeilujakson tai tilaamalla Palvelun maksullisen käyttöoikeuden. Asiakkaan tulee antaa rekisteröitymisen tai maksullisen tilauksen tekemisen yhteydessä pyydetyt tiedot, jotka voivat sisältää henkilötietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä maksukortin tiedot. Asiakkaan antama sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena. Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan luovuttamia henkilötietoja yksinomaan Palvelun toimittamiseksi ja siihen liittyvien velvoitteidensa hoitamiseksi. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua niin kauan kuin hänellä on Palvelussa käyttäjätili ja voimassa oleva käyttöoikeus ja hän täyttää Sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun se on Asiakkaan käytettävissä. Jos Palvelun toimittaminen viivästyy Asiakkaan vastuulla olevasta syystä, katsotaan Palvelu toimitetuksi, kun Palveluntarjoaja on tehnyt sen, mitä Palvelun saattaminen Asiakkaan käytettäväksi Palveluntarjoajalta edellyttää. Palvelua voi käyttää yleisimmillä verkkoselaimilla. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun integroinnista Asiakkaan käyttämän laitteen ja digitaalisen ympäristön tekijöihin. Ennen Palvelun maksullisen käyttöoikeuden toimittamista Palvelun maksunvälittäjä voi varmentaa Asiakaan ilmoittaman maksukortin toimivuuden tekemällä maksukortille katevarauksen, mikä puretaan tai huomioidaan Asiakkaan ensimmäisessä veloituksessa hinnan alennuksena.

Palveluun rekisteröitynyt Asiakas voi lisätä Palveluun haluamiaan tietoja omista mielenkiinnon kohteistaan ja tuen tarpeistaan sekä käyttää Palvelua näiden tietojen jakamiseen haluamilleen henkilöille. Lisäksi Asiakas voi valtuuttaa valitsemansa henkilön muokkaamaan tietojaan Palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen.

Palvelu on yleensä käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, mutta käyttökatkoja voi aiheutua päivitysten tai muutos- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi. Asiakas hyväksyy sen, että Palvelun toiminnassa voi tapahtua keskeytyksiä. Asiakas hyväksyy myös sen, että Palveluntarjoaja voi tarvittaessa muuttaa Palvelun teknisiä järjestelmiä tai korvata niitä uusilla toiminnoilla ja tehdä palveluun muita muutoksia, joilla ei ole vaikutusta Sopimuksen keskeiseen sisältöön, ja että päivityksistä tiedoteta. Palveluntarjoajalla on myös oikeus sulkea, estää tai keskeyttää Palvelu tai rajoittaa sen käyttöä, jos Asiakas sitä pyytää tai lainsäädäntö sitä edellyttää. Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksista, keskeytyksestä tai rajoituksesta asiakkaalle Palvelussa tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla hyvissä ajoin etukäteen tai, jos se ei ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on saanut tiedon kyseisestä seikasta. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, joka Asiakkaalle syntyy sen vuoksi, että Palvelu on pois käytöstä tai sisältää virheitä, lukuun ottamatta väärin tehtyjä veloituksia.

Kaikki Palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden omistamia. Palveluntarjoaja myöntää Asiakkaalle rajoitetun käyttöoikeuden Sopimuksen voimassaoloajaksi Sopimuksen mukaiseen Palveluun. Asiakkaalle ei Palvelun käytön perusteella siirry mitään muita oikeuksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, levittää, myydä, julkaista, siirtää, lainata, myöntää käyttölupia, muokata tai muuten määrätä tai tehdä mitään toimenpiteitä koskien Palveluun liittyviä ohjelmistoja. Myöskään ohjelmistojen lähdekoodin purkaminen ei ole sallittua.

4 Asiakkaan vastuut
Asiakas on vastuussa siitä, että hän antaa rekisteröitymisen yhteydessä Palvelun pyytämät tiedot oikeansisältöisinä ja ajantasaisina. Asiakas vastaa myös muuttuneiden tai virheellisten tietojensa päivittämisestä Palveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että Palveluun rekisteröity maksukortti on voimassa eikä sen käyttöä ole estetty, ja että siihen mahdollisesti liitetyllä maksutilillä on riittävästi katetta. Asiakkaan tulee toimittaa Palveluun ajantasaiset tiedot uudesta maksukortista viimeistään rekisteröidyn maksukortin voimassaoloajan päättymistä edeltävän kuukauden loppuun mennessä.

Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että Asiakas säilyttää ja käyttää henkilökohtaisia kirjautumistietojaan turvallisesti, eikä paljasta niitä kolmansille osapuolille tai muutoin saata niitä kolmannen henkilön käyttöön. Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Palveluntarjoajalle, jos Asiakkaalla on syytä epäillä, että luvaton henkilö on saanut Asiakkaan kirjautumistiedot tietoonsa. Asiakas ei vapaudu vastuusta, jos Palvelua on Asiakkaan laitteilla tai tunnuksilla tai muutoin käyttänyt tosiasiassa kolmas osapuoli.

Asiakas vastaa itse siitä, että Asiakkaan käyttämä tietokone, älypuhelin tai muu mobiililaite sekä internetyhteys ja muu digitaalinen ympäristö toimivat asianmukaisesti ja ovat yhteensopivia Palvelun kanssa, ja että Asiakkaan käytössä on asianmukaisesti päivitetty versio Palvelun käytön edellyttämästä verkkoselaimesta. Palvelun käyttövaatimukset Asiakas voi tarkistaa Palvelun verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

Asiakas on velvollinen noudattamaan Palveluntarjoajan Palvelun käytöstä antamia ohjeita. Palvelua tulee käyttää asianmukaisesti eikä sinne saa tallentaa loukkaavaa tai muutoin epäsopivaa materiaalia. Asiakas on lisäksi aina velvollinen noudattamaan soveltuvia lakeja ja muita vastaavia säännöksiä. Jos Palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään näiden sopimusehtojen vastaisesti, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö ilman korvausvelvollisuutta.

Havaitessaan jokin virheen Palvelun toiminnassa, Asiakkaan tulee tehdä virhettä koskeva kirjallinen ilmoitus Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Ilmoitus tulee aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää kyseisestä virheestä. Asiakkaan on ilmoituksessaan yksilöitävä virhe tarkasti.

5 Hinnat ja maksuehdot
Palvelun käyttöoikeus on maksullinen ja Asiakkaalta veloitetaan Palvelun palveluhinnaston mukainen kuukausimaksu tai vuoksimaksu. Asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuutta kokeilla Palvelua 30 päivän ajan maksutta. Kokeilujakson aikana Asiakkaalla on mahdollisuus kokeilla kaikkia Palvelun ominaisuuksia.

Palvelua koskeva palveluhinnasto on saatavissa Palvelun verkkosivuilta. Kaikki hinnat ja maksut sisältävät arvonlisäveron, ellei erikseen toisin mainita. Palvelun palveluhinnasto voi muuttua ja palveluhinnaston muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu Asiakkaalle.

Palvelumaksujen veloitus Asiakkaalta tapahtuu etukäteen korttimaksuna. Palvelumaksujen veloitukset tehdään automaattisesti sovitun laskutusjakson mittaisin väliajoin. Palvelun maksullisen käyttöoikeuden tilauksen ensimmäinen kuukausimaksu kohdistuu kokonaisuudessaan käyttöoikeuden määrittämiseen liittyviin toimenpiteisiin eikä kyseistä maksua palauteta, mikäli Asiakas peruuttaa tilauksen käyttöoikeuden määrittämisen jälkeen.

Palvelun maksujenvälityksen toteuttaa Stripe Payments Europe, Ltd. (jatkossa ”Maksujenvälittäjä”) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksujenvälittäjän välittää automaattisesti Sopimuksen mukaiset palvelumaksut Palveluntarjoajalle. Maksujenvälittäjällä on Finanssivalvonnan edellyttämä maksulaitoksen toimilupa ETA -alueella. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSLsuojattu. Palveluntarjoaja ei vastaa maksujen välityksestä eikä kerää Asiakkaan maksukorttitietoja.

Mikäli hinnaston mukaista hintaa ei suoriteta ajallaan, peritään maksamattomasta maksusta korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa maksun eräpäivästä maksupäivään asti. Asiakas on lisäksi velvollinen korvaamaan maksamattoman saatavan perinnästä aiheutuvat perintäkulut, kuten maksumuistutuksista tai muista perintätoimista aiheutuneet kulut.

6 Korvausvelvollisuus
Palveluntarjoajan vastuu suhteessa Asiakkaaseen määräytyy kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti ja siten, että Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus rajoittuu aina Asiakkaalle aiheutuneen välittömän vahingon määrään. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa, jos Palveluntarjoaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista kuten käyttöhyödyn menettämisestä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa vahingoista, joiden syynä on Asiakkaan oma virhe tai huolimattomuus, Asiakkaan laitteen toiminta tai toimintahäiriö tai asiakaskohtaisten kirjautumistietojen luvaton käyttö tai se, että Asiakas ei ole täyttänyt näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan tai noudattanut Palvelun ohjeita. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa vahingoista, joiden syynä on virhe tai keskeytys viestintäverkossa tai teleoperaattorin toiminnassa tai muu näihin syihin verrattava syy.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa myöskään vahingosta, jonka syynä ovat olosuhteet tai syyt, joita Palveluntarjoaja ei voi kohtuudella hallita, mukaan lukien esimerkiksi tulipalot, tulvat tai muut luonnonkatastrofit, sotatoimet, terrorismi, työtaistelut, viat, keskeytykset tai viivästykset puhelin-, Internet- tai muissa viestintäverkoissa, julkisen liikenteen keskeytykset, onnettomuudet, räjähdykset, levottomuudet, lainsäädäntö ja viranomaisten toimet (force majeure).

Asiakkaan on vahingonkorvausoikeutensa säilyttääkseen ilmoitettava vahingonkorvausvaatimuksestaan Palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa korvausvaatimuksen perusteen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita.

Asiakas vastaa sellaisten Palveluntarjoajalle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, joiden syynä on Asiakkaan virhe tai laiminlyönti tai se, ettei Asiakas ole noudattanut näiden ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tai muita Palvelun käytöstä annettuja ohjeita.

Asiakkaan on vahingon sattuessa tai uhatessa ryhdyttävä vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi sellaisiin toimiin, joita Asiakkaalta voidaan kohtuudella edellyttää tai joita Palveluntarjoaja pyytää.

7 Palvelun tilausjaksot sekä irtisanominen
Palvelua on mahdollista tilata toistaiseksi jatkuvana tilauksena 30 päivän laskutusjaksoissa taikka Palvelua koskevassa sopimuksessa ilmoitettuina tilausjaksoina. Toistaiseksi voimassa oleva tilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes Asiakas irtisanoo tilauksen, siten, että Palvelun käyttöoikeus jatkuu kulloinkin voimassa olevan laskutusjakson loppuun saakka. Asiakas voi koska tahansa lopettaa Palvelun käytön tekemällä lopettamista koskevan irtisanomisilmoituksen kirjallisena Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Palvelun käyttöoikeus päättyy irtisanomisilmoituksen tekemishetkellä käynnissä olevan laskutusjakson lopussa. Palvelun irtisanominen ei vaikuta niihin Asiakkaan velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet ennen irtisanomisen tekemistä tai irtisanomisajan kuluessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi keskeyttää Asiakkaan Palvelun käyttö ja sulkea Asiakkaan käyttäjätili, jos Asiakas rikkoo olennaisesti näiden ehtojen mukaista velvoitettaan tai käyttää Palvelua tavalla, josta voi aiheutua vahinkoa Palvelulle, Palveluntarjoajalle tai kolmannelle taholle. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö myös, jos Asiakas ei täytä, tai on olemassa perusteltu syy epäillä, ettei Asiakas tule täyttämään näiden ehtojen mukaista maksuvelvoitteitaan Palveluntarjoajalle, tai jos Asiakkaalla ei ole voimassa olevaa maksukorttia rekisteröitynä Palveluun, tai Asiakas on rekisteröinyt Palveluun virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja.

8 Peruuttamisoikeus
Asiakkaalla on kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevien säännösten mukaisesti oikeus 14 päivän kuluessa Palvelun maksullisen käyttöoikeuden tilauksesta peruuttaa tilaus ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Asiakas on peruuttamisesta huolimatta velvollinen maksamaan Palveluntarjoajalle kaikki ne Palvelun palveluhinnaston mukaiset maksut, jotka ovat syntyneet ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä.

Mikäli Asiakas kirjautuu Palveluun ja ryhtyy käyttämään sitä ennen kuin 14 päivää on kulunut tilauksen tekemisestä, kirjautuminen katsotaan Asiakkaan nimenomaiseksi pyynnöksi ja hyväksynnäksi sille, että Palveluntarjoaja voi aloittaa Palvelun toimittamisen ennen peruuttamisajan päättymistä. Tällöin Asiakas menettää oikeutensa peruuttaa tekemänsä tilauksen ilman kustannuksia.

9 Henkilötietojen käsittely
Palveluntarjoaja käsittelee EU:n tietosuoja-asetuksen säännösten sekä kansallisten tietosuojasäännösten edellytyksin asiakasrekisteritietoja muun muassa Palvelun toimittamisessa ja asiakassuhteen hoitamisessa kulloinkin voimassa olevassa tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Asiakkaan tulee ennen Palveluun rekisteröitymistä perehtyä Palvelun verkkosivuilta löytyvään Palvelun tietosuojaselosteeseen ja hyväksyä Palvelun käytön vaatimien henkilötietojensa käsittely.

10 Suoramarkkinointi
Palveluntarjoaja voi lähettää Asiakkaan suostumuksella asiakkaalle tiedotteita muista Palveluntarjoajan tuottamista palveluista ja tuotteista sekä Palvelun käyttöä koskevia asiakastiedotteita. Asiakas voi perua antamansa suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta Palveluntarjoajan oikeuteen lähettää asiakkaalle Palvelun hallinnointia tai sen tuottamista koskevaa tietoa.

11 Muutokset ja siirtäminen
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle Palvelussa etukäteen ja kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla. Mikäli Asiakas jatkaa Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun tieto sopimusehtojen muutoksesta on ilmoitettu, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen tehdyt muutokset.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa joko osittain tai kokonaan ilman Asiakkaan suostumusta. Palveluntarjoajalla on myös oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näiden ehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista lupaa.

12 Sovellettava laki ja riidanratkaisu
Palvelun käyttöä koskevaan Sopimukseen ja sen ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen kansallista lainsäädäntöä lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Kaikki Palveluun liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisellä sopimuksella. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, voi Asiakas saattaa riita-asian Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi toimittamalla riita-asiaa koskeva kirjallinen ratkaisupyyntö Kuluttajariitalautakunnalle. Erimielisyydet voidaan myös ratkaista Palveluntarjoajan kotipaikan mukaan määräytyvässä yleisessä alioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.